Ordenança deduccions en l'import d'abonament els pensionistes en els productes farmacèutics