Centre de dia Pere Bas

Es denomina Centre de Dia per a persones majors dependents a tot establiment que oferisca un programa d'atenció diürna especialitzat a persones que necessiten ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o activitats instrumentals de la vida diària. Els seus objectius són mantenir, preservar i/o millorar la funcionalitat dels usuaris i servir de suport a la família, per mitjà de la provisió d'un recurs que possibilite la vida sociolaboral dels seus membres.

Quins poden ser els usuaris?

Hi han 60 places per als majors en un amplia i moderna instal·lació de 800 m2 en una única planta, amb 1900 m2 de parcel·la, a les Antigues Escoles.

Podran ser usuaris les persones majors de 60 anys amb problemes de dependència que presenten malalties cròniques, pluripatologia, amb limitació de la seua autonomia i que requerisquen una atenció sociosanitària especialitzada, supervisió mèdica, cures d'infermeria o rehabilitació, que no es puguen prestar adequadament al domicili. Amb caràcter excepcional els centres de dia podran atendre, amb independència de l'edat, a persones que es troben en alguna d'aquestes situacions:

1. Demències que no requerisquen cures sanitàries continuades per l'evolució de la malaltia.

2. Crònics amb patologies que generen problemes funcionals i/o cognitius.

3. Crònics amb patologia osteoarticular degenerativa i traumatològica.

4. Seqüeles funcionals postintervenció quirúrgica o accident.

Queden exclosos malalts mentals, discapacitats psíquics i persones dependents que requerisquen cures sanitàries continuades i aquells que tinguen trastorns de la conducta que pertorben greument la  convivència.

I els serveis que ofereix:

1. Acolliment

2. Restauració (Menjador)

3. Higiene Personal

4. Atenció Social: Animació Sociocultural, Atenció social individual, grupal i comunitària, Atenció social familiar.

5. Atenció a la salut: Atenció mèdica, Atenció psicològica, Atenció d'infermeria, Activitats de teràpia ocupacional, Activitats de rehabilitació, Prevenció i promoció de salut.

6. Transport adaptat

Servicis optatius: Perruqueria i podologia.

Programes:

1. Activitats de rehabilitació funcional i cognitiva.

2. Activitats de teràpia ocupacional.

3. Activitats d'animació sociocultural.

Atesos pels millors professionals: Director, Metge, Fisioterapeuta, Psicòleg, TASOC / Animadors Socioculturals, ATS ó DUE (infermers), Auxiliars, Perruquers i Podòleg, Cuiners / Assistents de cuina, Recepció / Atenció a la família, Neteja, Transport.