Calvari

Cronologia: Antiguitat de 200 anys
Ús primitiu: Religiós
Ús actual: Religiós
Estat de Conservació:
Protecció Existent: Protecció parcial
Intervencios: 1940, reducció de la seua extensió
Règim de Propietat: Parròquia de Sant Honorat

DESCRIPCIÓ

Es poden trobar dues fases en la història del calvari. Una primera etapa abans de la guerra civil, en la que l'extensió del calvari era més gran que l'actual. Després de la guerra es va reduir el perímetre ajustant-se al de l'actualitat.

El calvari és de forma redona, dividida la circumferència en quatre parts i al mig es troba una creu. La divisió es troba delimitada per quatre camins perpendiculars de formigó.

Al voltant es troben les distintes casetes que representen el Via Crucis amb taulellets de ceràmica. De l´entrada fins a la creu també es troben representats els Set Dolors de la Mare de Déu. Es troba tot murallat.

La vegetació és un dels elements més importants del calvari. Les oliveres són els arbres més significatius i, a més, tenen la seua representativitat perquè la seua antiga funció era extraure l'oli que produïen per a les llanternes que il.luminaven el calvari. Actualment es troben disposades fora de la muralla i dins, al mig. A més, també es poden trobar dins el calvari, al voltant de la muralla, rosers, una llimera i alguns tarongers.

La conservació és prou bona, llevat dels actes vandàlics que han produït danys sobre algunes casetes.
L'accessibilitat a este monument també és bona, ja que l'església dóna el seu permís a qualsevol persona per a la seua visita.

Es celebren actes religiosos durant l'any, concretament es fa el Via Crucis en Quaresma.