Serveis Socials

Els serveis socials generals constitueixen l'estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, mitjançant la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en el municipi, amb caràcter universal i gratuït.

La seua fi és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, mitjançant la potenciació de la seua participació en la cerca de recursos i la priorització de les necessitats més urgents i bàsiques.

Els programes que es desenvolupen en els Serveis Socials de Vinalesa són:

1. Servei d'Informació, Orientació i Assessorament Tècnic, dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l'exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

2. Servei d'Ajuda a domicili.

3. Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats de grup tendents al fet que siguen les pròpies persones d'una comunitat els que assumisquen la seua problemàtica, i cerquen solucions a la mateixa.

4. Programes de Convivència i Reinserció Social orientats a promoure la convivència social i familiar, així com a possibilitar la integració en la comunitat.

5. Programes d'Oci i Temps Lliure, que podran ser gestionats per l'administració de la Generalitat, per les entitats locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada.

6. Programes que tindran per objectiu l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans i ciutadanes que no les puguen abordar per *sÌ mateixos, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.

7. Programes de Prevenció i Reinserció Social que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d'alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el mitjà social.

Les professionals que formen l'equip de Serveis Socials són: Dues treballadores socials de Serveis socials generals, una psicòloga i una pedagoga que s'encarreguen del Programa SEAFI.