Edicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les Bases que han de regir el procediment subvencions en concepte d'ajudes econòmiques per a finançar parcialment el cost de la tarifa de l'escola infantil