Comissions informatives

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió o Junta de Govern quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

A les comissions es troben representats els distints grups polítics municipals, seguint el criteri de proporcionalitat, i estan presidides per l'Alcalde.

A Vinalesa hi han constituïdes tres Comissions de Govern, de tipus permanent, i que es corresponen amb les tres gran àrees en què s'estructura l'Ajuntament:

- Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Especial de Comptes

- Comissió Informativa Permanent de Cultura i Benestar Social

- Comissió Informativa Permanent d'Urbanisme i Medi Ambient