Ordenança municipal impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança municipal impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana