Ordenança municipal sobre la tinença d'animals de companyia