Ordenança municipal sobre la tinença d'animals potencialment perillosos