Ordenança reguladora de l'impost sobre bens inmobles

Què és?

L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) o també conegut popularment com "la contribució" és un tribut directe, real, objectiu i periòdic que grava la propietat.

L'IBI incidix sobre tots els béns immobles però hi ha diferències segons la seua naturalesa rústica o urbana.

Com es calcula?

La quantitat a pagar es calcula tenint en compte el valor cadastral de l'immoble i aplcant-li el gravamen fixat per l'Ajuntament.

El valor cadastral dels nostres immobles està fixat pel Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda. Per a obtindre este valor, el Cadastre seguix un procediment administratiu que parteix d’estudis de mercat immobiliari i conclou amb la redacció d’una ponència de valors en què es reflexa el valor dels immobles. Segons la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, el valor cadastral urbà està format pel valor del sòl i el de les construccions i s'obté de dades del Cadastre.

El tipus de gravamen és el coeficient expressat en percentatge que s'aplica a la base liquidable del valor cadastral per a obtindre la quota final a pagar. Este tipus es fixat per l'Ajuntament respectant uns mínims i màxims que venen marcats per llei (entre 0,40 i 1,10 %).

Com es regula?

Està regulat en la Llei d'Hisendes Locals de l’Estat.

El valor cadastral es calcula mitjançant un procediment reglat, el sistema de valoració cadastral, i es corregix segons les característiques de l'immoble com l’ús i disseny, la seua consideració interior, grau de protecció per estar catalogat o formar part d’un conjunt històric-artístic, afecció per alguna acció urbanística, futur vial, expropiació, reparcel·lació i apreciació i depreciació econòmica.

Com el paguem?

El rebut arriba a les nostres cases al començament de la tardor, i és un impost de caràcter anual. La Diputació, que s’encarrega de la recaptació, ens permet el pagament fraccionat de fins a 12 quotes amb un interés mínim.