Comunicació

Ple ordinari 25 juny

Ordre del dia:
1. Dació de comptes de resolucions d'alcaldia.
2. Dació de comptes de l'estat d'execució del pressupost.
3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior de data 18 de juny de 2020.
4. Ratificació, si escau de la resolució d'alcaldia número 70, relativa a l'adhesió a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.
5. Ratificació, si escau, de la resolució d'alcaldia número 66,
Relativa a l'adhesió a la xarxa d'agències d'ocupació i
Desenvolupament local (adl) de la província de valència.
6. Alçament, si escau, de l'objecció suspensiva de les factures 629/2019, 630/2019, 631/2019, 634/2019, 356/2019 i 357/2019.
7. Aprovació, si escau, i si s'aprovara el punt tercer de la present ordre del dia, del reconeixement extrajudicial de crèdit necessari per al pagament de les factures pendents de l'exercici 2019.
8. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les deduccions de l'import que han d'abonar els pensionistes en els productes farmacèutics exclosos del règim de la seguretat social.
9. Aprovació inicial, si escau, de l'ordenança municipal reguladora del servei de parament a casa.
10. Aprovació, si escau de l'adhesió al consell de l'horta.
11. Aprovació, si escau de la continuació de la fase d'avaluació ambiental i territorial estratègica per procediment simplificat de la modificació puntual número 2 de l'ordenança detallada del pla general de vinalesa per a la modificació de l'article 7.1.5 (closos) de les normes urbanístiques del pla de vinalesa.
12. Aprovació, si escau, del compromís per part de l'ajuntament de vinalesa respecte a les zones verdes i àrea de descans de l'anell verd metropolità de valència, tram 6, al seu pas per vinalesa.
13. Aprovació, si escau, de la transmissió de la titularitat del tram del viari cv-304 denominat moncada-meliana per vinalesa” de l'ajuntament de vinalesa a favor de la diputació de valència segons decret 46/19 de 22 de març del consell pel qual s'aprova el catàleg del sistema viari de la comunitat valenciana.
14. Aprovar, si escau, l'acceptació de la transferència per part de diputació de valència a l'ajuntament de vinalesa de la titularitat dels 753 metres de la travessia de l'antiga cv-6025. Moncada a la n-340 per vinalesa.
15. Aprovació, si escau, de l'ordenança municipal reguladora de la comissió municipal del menor.
16. Moció, del grup compromis per vinalesa per la cogestió de l’ingrés mínim vital.
17. Moció, del grup compromis per vinalesa per a instar al govern de l'estat a eliminar la regla de despesa i establir un fons de cooperació per al finançament local.
18. Moció, del grup pspv-psoe per destinació de les assignacions dels grups municipals dels mesos de març, abril i maig.
19. Pregs i preguntes.