Comunicació

Ple extraordinari 22 de juliol

-
ORDRE DEL DIA:
1.- Incoar, si escau, expedient per a la RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ
del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada corresponent a la Unitat d'Execució “O.E.-11.2” del Sector “La Devesa” del Pla General de Vinalesa, atorgada a favor de la mercantil “O.T.E. URBS CONSTRUCCIONS I OBRES PÚBLIQUES, S.L.-GECIDOVA, S.L.”
2.- Acordar, si escau, l'ADAPTACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

Lloc: Saló de plens