Comunicació

Ple extraordinari 18 juny

Ordre del dia:

Punt 1.- Donar compte de la liquidació de l'exercici 2019.
Punt 2.-Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, celebrada en data 11 de març de 2020, amb caràcter extraordinari.
Punt 3.- Aprovació, si escau, de l'expedient del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2020.