Comunicació

Ple ordinari 30 setembre

-
ORDE DEL DIA:
1. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA. RESOLUCIONS INCLOSES: DES DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 384/2020 FINS A la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 597/2020.
2. DACIÓ DE COMPTES DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA 31 D'AGOST DE 2020.
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE CARÀCTER ORDINARI CELEBRADA EN DATA 25 DE JUNY DE 2020 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI CELEBRADA EN DATA 22 DE JULIO DE 2020.
4. ANUL·LAR I DEIXAR SENSE EFECTE, PER SER NUL DE PLE DRET, L'ACORD ADOPTAT PER L'AJUNTAMENT EN PLE EN DATA 27 DE SETEMBRE DE 2016 “MOCIÓ ADHESIÓ A la CAMPANYA BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS CONTRA ISRAEL”, PORTANT A PUR I DEGUT EFECTE LA SENTÈNCIA NÚMERO 108/2020, DE 18 DE JUNY DE 2020, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE VALÈNCIA.
5. INCORPORACIÓ, MITJANÇANT RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VINALESA, SI ESCAU, DE LA PARCEL·LA SITUADA EN CARRER CALVARI NÚMERO 1, SEGONS CADASTRE O
CARRER ALCABONS SEGONS LLISTA DE CARRERS (REFERÈNCIA CADASTRAL 5704418YJ2850S0001BJ).
6. PRECS I PREGUNTES