El plenari aprova els pressupostos del 2017

El document ascendix en conjunt a 2.122.790,09 euros,comptant amb les xifres de l’Ajuntament (1.980.400,09 €) i amb les del Patronat de Serveis Integrals de Vinalesa (498.100,00 €), menys les transferències corrents internes (355.710,00 €). Es tracta de quantitats molt similars a les dels últims dos anys, on es prioritza el manteniment de les infraestructures i serveis municipals.

Augmenta considerablement la partida adreçada a participació ciutadana,dotada amb 4.500 euros per a iniciar un diagnòstic sobre la realitat deVinalesa en el qual es tinga en compte l’opinió de la ciutadania per a conéixer cap on vol avançar el poble.

Desapareix la partida destinada a sufragar el conveni amb EMT, ja que la Generalitat s’ha fet càrrec de la despesa, així com les ajudes que el municipi va atorgar l’any passat per al programa XarxaLlibres, donat que ja està implantat. Els diners estalviats per estos conceptes s’han destinat al Pla d'Estabilitat exigit pel Ministeri d’Hisenda, que no permet afegir cap despesa als pressupostos si no s’augmenten els impostos a la població.

Per altre costat,es manté la subvenció a l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones amb menys poder adquisitiu i s’incrementen les ajudes al pagament de medicaments per a persones majors.També augmenten les ajudes a les famílies en concepte d'escolarització en infantil així com la subvenció per al Tercer Món, que assolix el 0,5% del pressupost.Una actualització del compromís del 0,7% que feia temps que no es realitzava, però que encara queda lluny de l’objectiu marcat per la Corporació Municipal.

Finalment, es mantenen les retribucions a representants públics, que no han tingut cap variació des de l’any 2008.

 

Liquidació del pressupost municipal 2016

Al plenari ordinari de 28 de març es donà compte de la liquidació del pressupost de l’any 2016. L'informe de l'interventor municipal reflectix que es complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, disposant d’una capacitat de finançament al tancament de l'exercici de 165.857’98 €.

Tanmateix, es complix amb l'objectiu de la regla de la despesa, amb una diferència entre el límit de la regla de despesa i la despesa computable de 87.791,08 €; i també es complix amb el límit de deute, que ascendix a 537.602’67 €, que suposa el 21,63% dels ingressos corrents de caràcter ordinari a nivell consolidat.