Es presenta la liquidació del pressupost del 2017

A l’últim plenari ordinari de l’Ajuntament de Vinalesa, celebrat el passat 27 de març, es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2017. L'informe de l'interventor municipal reflectix que es complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el límit de deute, presentant un estat de la tresoreria solvent i totalment sanejat.

Pel que fa a l’Ajuntament de Vinalesa, les dades reflectixen que el municipi disposa d’uns fons líquids de 572.629,83 euros. El romanent de tresoreria resultant de la liquidació pressupostària és de 622.096,95 euros, comptant, entre altres conceptes, que hi ha 927.791,07 euros pendents de cobrament i altres 449.496,32 euros pendents de pagament.

Pel que fa al Patronat de Serveis Integrals de Vinalesa (PASIV), les dades són igualment positives. Es disposa de 14.123,12 euros de fons líquids, i el resultat del romanent és de 52.032,96 euros a favor.

L’equip de govern valora els resultats com un èxit de la gestió municipal desenvolupada i de la tasca del departament de secretaria del municipi.