Servei d'atenció a la dependència

És un servei dirigit a cobrir les necessitats d'informació, accessibilitat i participació de les persones en situació de dependència, oferint una atenció específica i coordinada. Va dirigit a persones que es troben en la següent situació:

  • Les persones amb limitació física, psíquica o intel·lectual.
  • Les persones amb incapacitat per a realitzar per si mateixes activitats bàsiques de la vida diària.
  • Les persones que tenen necessitat d'assistència o cures per part de tercers.

Funcions del Servei:

  • Informació i assessorament tècnic en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència.
  • Suport als ciutadans en l'emplenament de les sol·licituds i supervisió de la documentació preceptiva que ha d'acompanyar a la sol·licitud. Així mateix, suport i acompanyament en els requeriments, tràmits i documents necessaris al llarg de tot el procés administratiu de l'expedient de dependència.
  • Elaboració de l'informe d'entorn en el qual visca el/la sol·licitant, així com l'elaboració dels informes tècnics que siguen necessaris per a la tramitació de l'expedient.
  • Aplicació del Barem de Valoració de la dependència.
  • Participació en les tasques derivades del Programa Individual d'Atenció que la Conselleria establisca.
  • Seguiment i control dels casos, amb especial atenció de les persones que romanen en el seu domicili rebent un servei o una prestació econòmica, conforme a les indicacions establides des de la Conselleria i potenciant la coordinació sociosanitària.
  • Participació directa en la formació dirigida als cuidadors no professionals mitjançant la realització de cursos, conforme al marc d'acció establit des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.